Gordon Smith

Gordon Smith's label

Original exhibit label for Gordon Smith.

The Pacific Theater
Gordon Smith