Gordon Smith

Smith panel.jpg

Original exhibit label for Gordon Smith.

The Pacific Theater
Gordon Smith